top of page
תמונת רקע עיבוד הפח 2.jpg

מכונות כיפוף מתקדמות

מכופפת פח,
הינה מכונה היודעת לכופף פחים ומתכות בעוביים שונים במספר מקומות (צירים) המתאים לתעשיית הפח והמתכת.

bottom of page